อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดงาน 103 ปี เทพสตรีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


18 ก.ย. 2566, 18:32

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดงาน 103 ปี เทพสตรีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566  ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มรภ.เทพสตรี ได้มีการจัด งาน 103 ปี เทพสตรีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  (103rd Anniversary “Thepsatri towards Sustainable Development”) โดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานในพิธีอ.ดร.สมชาย  วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย ผู้แทน  ผู้จัดงาน

โดย งาน 103 ปี เทพสตรีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (103rd Anniversary “Thepsatri towards Sustainable Development”)  มีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บริการวิชาการ และแเผยแพร่ผลงานการดำเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย ให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ หน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย อันจะส่งผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมมือกัน นำมาสู่การให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รวมถึงเป็นเวทีในการแสดงความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในชุมชนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์ รวมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แสดงศักยภาพทางด้านวิชาการและด้านการพัฒนาท้องถิ่น ออกสู่สายตาประชาชน และเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน อันจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น  ตามประกาศการกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา นอกจากพันธกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัย มีนโยบายให้คณะดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ  ตามความต้องการของพื้นที่บริการในจังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังวัดสระบุรี โดยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม โดยความร่วมมือกับชุมชน เครือข่ายตามศาสตร์ องค์กรวิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ในพื้นที่เป้าหมาย โดยใช้หลักการบริการและการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา รายได้ เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม มีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม เช่น มีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชน เพิ่มรายได้ในชุมชน การพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนกองทุนการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ รวมทั้งการสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับประชาชน 


©2018 CK News. All rights reserved.