ในหลวง-พระราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถกลางน้ำ ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม จ.สมุทรปราการ


19 ม.ค. 2567, 09:29

ในหลวง-พระราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถกลางน้ำ ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม จ.สมุทรปราการ
วันนี้ (๑๘ มกราคม ๒๕๖๗) เวลา ๑๗.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถกลางน้ำ ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอาคารพรชาติวิหาร วัดศรีรัตนธรรมาราม อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าอาคาร ฯ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะอัฐิธาตุสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิริน̣ธโร) ทรงกราบ  ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังอุโบสถกลางน้ำ วัดศรีรัตนธรรมาราม  ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง นายศุภมิตร  ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ  จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าอุโบสถ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธศิริรัตนมงคล พระประธานประจำอุโบสถกลางน้ำ ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล  เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กราบบังคมทูลเบิกนายแพทย์ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ ประธานจัดสร้างอุโบสถกลางน้ำ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของวัดศรีรัตนธรรมาราม และวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างอุโบสถกลางน้ำ  ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีตัดหวายลูกนิมิต ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม ทรงปิดทองลูกนิมิต และทรงตัดสาแหรกลูกนิมิตอุโบสถ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์  แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก 

จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสุพจน์  ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณในการจัดสร้างอุโบสถ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก ตามลำดับ  เสร็จแล้ว ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา  แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์  ในโอกาสนี้ พระวชิรวรคุณ (เสริมพร ธม̣มวโร) เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมาราม ถวายพระพุทธศิริรัตนมงคล (จำลอง) เคลือบทองคำ ขนาดหน้าตัก ๙ นิ้ว หนังสือที่ระลึก และเหรียญเสมารูปเหมือน (หลวงพ่อวิริยังค์ สิริน̣ธโร) แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ต่อจากนั้น เสด็จออกจากอุโบสถ ไปทรงปลูกต้นรวงผึ้งไว้เป็นที่ระลึก  สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร 

ในโอกาสนี้ มีราษฎรมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดใกล้เคียง ต่างพร้อมใจมาร่วมถวายกำลังใจและเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ด้วยความจงรักภักดี  การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงแย้มพระสรวล และโบกพระหัตถ์ให้กับราษฎรที่มาเฝ้าทูละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ยังความปลี้มปีติแก่ราษฎรที่ได้ชมพระบารมี 

วัดศรีรัตนธรรมาราม ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ก่อสร้างขึ้น โดยดำริของสมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิริน̣ธโร) และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทั้งนี้เมื่อปี ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถกลางน้ำขึ้น เพื่อเป็นแหล่งในการเรียน ฝ่ายปริยัติธรรม ควบคู่กับการปฏิบัติธรรม ปัจจุบันมีพระวชิรวรคุณ (เสริมพร ธม̣มวโร) เป็นเจ้าอาวาส และใช้เป็นสถานที่ประชุมทำสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์  จัดกิจกรรมและกิจต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา  ภายในอุโบสถแสดงภาพประติมากรรมผนัง พุทธประวัติ ทศชาติ และชีวประวัติสมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิริน̣ธโร) เป็นที่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำไปเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน และเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธศิริรัตนมงคล พระประธานประจำอุโบสถกลางน้ำ พระพุทธรูปองค์สำคัญของวัดศรีรัตนธรรมาราม กับถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และอาจาริยบูชาแด่สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) และพระพุทธศาสนาสืบไป

คำที่เกี่ยวข้อง : #ในหลวง-พระราชินี  

©2018 CK News. All rights reserved.