ป.ป.ช. ตาก ลุยตรวจสอบโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำงบประมาณกว่า 196 ล้าน


21 ก.พ. 2567, 09:25

ป.ป.ช. ตาก ลุยตรวจสอบโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำงบประมาณกว่า 196 ล้าน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายสนธยา ยาพิณ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก ร่วมกับชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก เพื่อกระตุ้นให้เกิดการป้องกันการทุจริตในระดับชุมชน เกิดการเฝ้าระวังการทุจริต ติดตาม และประเมินสภาวการณ์ทุจริตได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

โดยได้รับแจ้งเบาะแสจากชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดตาก และเครือข่ายภาคประชาชน โดยโครงการควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา (e-bidding) ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ กรมโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณ 200,000,000 บาทวงเงินตามสัญญา 196,373,000 บาท วันเริ่มต้นทำสัญญา 20 ตุลาคม 2565 วันที่สิ้นสุดสัญญา 2 มีนาคม 2568 โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีการปรับปรุงระบบระบายน้ำ 9 สาย ระยะทาง 9,883 เมตร                  

ส่วนงานอาคารชลศาสตร์สำหรับควบคุมการระบายน้ำ 7 แห่ง มีผลกระทบกับประชาชนจำนวนมาก โดยมีบางจุดก่อสร้างที่เครือข่ายภาคประชาชนมองว่าเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชนและผู้ที่สัญจรไปมา ยังขาดการทำความเข้าใจกับภาคประชาชน

โดยจากการดำเนินการประชุมหารือ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไม้งาม อำเภอมืองตาก จังหวัดตาก รวมถึงการลงพื้นที่ร่วมกันหลายฝ่าย ได้ข้อสรุปว่าหน่วยงานที่กำกับดูแลต้องกำชับให้ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่าง บริเวณจุดก่อสร้างคลองสามวาและจุดเสี่ยงอื่น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรไปมา ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงในประเด็นคำถามที่ทางเครือข่ายภาคประชาชนสงสัย รวมทั้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และเน้นย้ำให้ผู้ควบคุมงานมีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นระยะ เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามสัญญา 

คำที่เกี่ยวข้อง : #ปปช.  

©2018 CK News. All rights reserved.