Loading...

ราชกิจจาฯ ประกาศ ! แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุขในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19


6 พ.ค. 2564, 08:28

ราชกิจจาฯ ประกาศ ! แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุขในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 8/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุขในศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 มีความเป็นเอกภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงขึ้นในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 วรรคสอง แห่งคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุขในศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ความเห็น และข้อเสนอแนะทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับมาตรการสาธารณสุขและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้


Loading...

(1) ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร ประธาน
(2) ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ อุดม คชินทร รองประธาน
(3) ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา กรรมการ
(4) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ กรรมการ
(5) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการ
(6) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อนันต์ ศรีเกียรติขจร กรรมการ
(7) ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง จิรายุ เอื้อวรากุล กรรมการ
(8) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ กรรมการ
(9) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดิลก ภิยโยทัย กรรมการ
(10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ จักราวุธ มณีฤทธิ์ กรรมการ
(11) ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สุรวิทย์ เตชธุวานันท์ กรรมการ
(12) ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ กรรมการ
(13) พลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม กรรมการ
(14) พันเอก นายแพทย์ ภูษิต เฟื่องฟู กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Loading...

ติดตาม CK News Fans Page


Loading...

MOST POPULAR

©2018 CK News. All rights reserved.