เปิดใช้สนามบินแม่ฟ้าหลวงแล้ว หลังกู้นกแอร์ไถลรันเวย์สำเร็จ


5 ส.ค. 2565, 11:35

เปิดใช้สนามบินแม่ฟ้าหลวงแล้ว หลังกู้นกแอร์ไถลรันเวย์สำเร็จ
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ตามที่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ได้ดำเนินการแก้ไขกายภาพสนามบินเชียงราย ให้กลับมาพร้อมสำหรับเปิดใช้งานได้ตามปกติ โดยได้ดำเนินการดังนี้

1.ปรับระดับพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งบริเวณที่อากาศยานไถลออกนอกทางวิ่ง

2.ดำเนินการกำจัดวัตถุแปลกปลอม (FOD) ออกนอกทางวิ่ง และตรวจสอบอีกครั้งหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ (FOD Walk Inspection)

3.ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสนามบินที่ได้รับความเสียหายจากกรณีที่อากาศยานไถลออกนอกทางวิ่ง และดำเนินการทดสอบระบบไฟทางวิ่ง การปรับค่าความสว่างของระบบไฟ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน

4.ซ่อมแซมคอนกรีตบริเวณรอบบ่อ Manhole ให้มีสภาพที่ไม่เป็นอันตรายต่ออากาศยาน และหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงความลาดชันอย่างฉับพลันในบริเวณดังกล่าว

5.ตรวจสอบพื้นผิวทางวิ่งบริเวณที่ Dolly ของอุปกรณ์เคลื่อนย้ายอากาศยานเคลื่อนผ่าน เนื่องจากล้อของ Dolly อาจส่งผลกระทบต่อพื้นผิวทางวิ่งขณะทำการเคลื่อนย้าย

6.ทดสอบความเสียดทานของทางวิ่ง (Friction Test)
กพท. ได้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยแล้ว พิจารณาว่า ทชร. ได้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์และกายภาพสนามบินที่ได้รับความเสียหายเป็นไปตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยเพียงพอที่จะกลับมาเปิดให้บริการสาธารณะอีกครั้ง โดยให้สนามบินต้องดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง (Runway Strip) เพิ่มเติมในโอกาสต่อไป

ในการนี้ ทชร. จึงมีคำขออนุมัติเปิดใช้งานสนามบินตามปกติ ซึ่ง กพทได้อนุมัติให้ทำการเปิดใช้งานสนามบินได้ตั้งแต่เวลา 22.30 น. วันนี้ (วันที่ 4 ส.ค.) เป็นต้นไป

คำที่เกี่ยวข้อง : #สนามบินแม่ฟ้าหลวง  ติดตาม CK News Fans PageMOST POPULAR

©2018 CK News. All rights reserved.