สจ.ลพบุรีร่วมกับชาว ต.โคกสลุง สอนทำนาหว่านวันแม่เกี่ยววันพ่อ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565


12 ส.ค. 2565, 16:48

สจ.ลพบุรีร่วมกับชาว ต.โคกสลุง สอนทำนาหว่านวันแม่เกี่ยววันพ่อ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
เมื่อวันที่ 12สิงหาคม 2565นาย ไสว  วงษ์ศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เชต3 อำเภอพัฒนานิคม   จังหวัดลพบุรี   พร้อมด้วยนางสาวนันทิดา  ไผ่ตะคุ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม และเจ้าหน้าที่นักวิชาการเกษตรอำเภอพัฒนานิคม ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าการเกษตร (ศพก.)อำเภอพัฒนานิคม ศพก.เครือข่าย ผู้นำชุมชน ตำบลโคกสลุง คณะครู,นักเรียนได้ ดำเนินกิจกรรมโครงการสอนน้องทำนา ณ.ศพก.เครือข่าย คุณนันทวัลย์  ไถ้เงิน เกษตรกรต้นแบบด้านการปลูกข้าวตำบลโคกสลุง มาสอนการทำนาไห้กับกลุ่มเกษตรกร และนักเรียน หลักสูตร การทำนา เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองปลูกข้าวจะเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกคุณธรรม ความอดทน และสร้างความภาคภูมิใจแก่ตัวเองแล้ว ยังคาดหวังว่า หลักสูตรนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียน สืบทอดอาชีพชาวนาอีกด้วยการสอนทำนาครั้งเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ เรียนรู้การทำนาปลอดสารพิษ ที่สามารถลดต้นทุนทั้งสารเคมี ยาฆ่าแมลง และปุ๋ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการนำมาประยุกค์ และ ทำให้เด็กนักเรียนหันมายึดเป็นอาชีพในอนาคต  เพื่อสร้างความสามัคคี  สืบทอดอนุรักษ์ประเพณีศิลปะวัฒนธรรมการทำนาให้กับเยาวชนรุ่นหลัง  และนำผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหารให้กับโรงเรียน  จะสร้างแรงบันดาลใจในการทำการเกษตร

การ จัดกิจกรรมครั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565อีกด้วย

โดยในกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการกำหนดการจัดกิจกรรมขึ้นโดยหว่านวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ จำนวนพื้นที่เพาะปลูก 1 ไร่ โดยจะไปเก็บเกี่ยวแล้วมอบให้กับทางโรงเรียนทั้งหมดคำที่เกี่ยวข้อง : #ลพบุรี  

©2018 CK News. All rights reserved.