เทศบาล ต.สังขะ ลอกคลองเปิดทางระบายน้ำ ตามโครงการ "คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข"


16 ส.ค. 2565, 19:19

เทศบาล ต.สังขะ ลอกคลองเปิดทางระบายน้ำ ตามโครงการ "คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข"
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นางกิ่งกาญจน์ พัวไพฑูรย์ นายกเทศมนตรีตำบลสังขะ  เป็นประธานในพิธีเปิด (Kick Off) "โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข "  โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  เจ้าหน้าที่เทศบาล  ได้ร่วมกันกำจัดผักตบชวา เพื่อลดปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และภัยพิบัติที่เกิดซ้ำซาก ที่บริเวณคลองห้วยเสน (น้ำสระขุนมูลศาสตร์ ) ตำบลสังขะ  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับสภาพบริบทสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลสังขะ  ให้เกิดความสวยงาม เพื่อรองรับกิจกรรม โครงการอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกัน ทั้งเป็นการลดและทำลายแหล่งเพาะเชื้อโรค อีกทั้งปรับระบบการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ รองรับมวลน้ำลดปัญหาการเกิดอุทกภัย  ร่วมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกันโดยไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการแต่เพียงฝ่ายเดียว


นางกิ่งกาญจน์ พัวไพฑูรย์ นายกฯเทศมนตรี  เทศบาลตำบลสังขะ กล่าวว่า  เทศบาลตำบลสังขะได้จัดดำเนินโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยมักจะเกิดขึ้นซ้ำซากของแต่ละปี สาเหตุมาจากการตื้นเขินของแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ และปัญหาจากการขยายตัวของผักตบชวา ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการแก้ไขปัญหาบริหารจัดการน้ำ ดังนั้น เทศบาลตำบลสังขะ  จึงได้ดำเนินการลอกคลอง กำจัดผักตกชวา ตัดแต่งกิ่งไม้  ตัดหญ้า เก็บขยะ และทำความสะอาดบริเวณลานพระยศเซียงฆะ  บริเวณที่ว่าการอำเภอสังขะ  บริเวณตลาดเขียวตลอดสองข้างทางสี่แยกไฟแดง ทางหลวง สาย 24 ช่วง สังขะ-ขุขันธ์ เพื่อให้การระบายน้ำ ได้สะดวกรวดเร็ว ไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่สองข้างทาง อีกต่อไป©2018 CK News. All rights reserved.