วันแรก เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนทั่วประเทศ ยื่นด้วยตัวเอง หรือยื่นผ่านออนไลน์


5 ก.ย. 2565, 11:43

วันแรก เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนทั่วประเทศ ยื่นด้วยตัวเอง หรือยื่นผ่านออนไลน์
วันที่ 5 กันยายน 2565 กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือที่เรียกกันว่า “บัตรคนจน” รอบใหม่วันแรก ซึ่งคนที่มีบัตรคนจนอยู่เดิมก็ต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่ 19 ตุลาคมทั้งนี้ เงื่อนไขที่จะได้รับสิทธิบัตรคนจนคือ
-สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
-รายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
-รายได้เฉลี่ยครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
-มีทรัพย์สิน : เงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ ไม่เกิน 100,000 บาท/คน
-ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์(ตามที่กำหนด)
-ต้องไม่มีบัตรเครดิต
-มีวงเงินกู้ ที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และ/หรือ วงเงินกู้ ยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท

ทั้งนี้ การลงทะเบียนทำได้ผ่าน 7 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา หรือลงทะเบียนผ่าน https:// บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th โดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว รวมทั้งผู้ที่ไม่เคยมีบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน

หลังลงทะเบียนแล้ว กระทรวงคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ 2565 ภายในเดือนมกราคม 2566

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการจะลงทะเบียน
1.การลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ดำเนินการได้ดังนี้ กรณีคนโสด กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มในเว็บไซต์ เมื่อลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้ามาตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อีกครั้งโดยกดปุ่ม “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” ซึ่งจะทราบผลการลงทะเบียนในวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยเริ่มประกาศผลการลงทะเบียนวันที่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป กรณีผู้ที่มีครอบครัว สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกัน และจะต้องพิมพ์แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนทั้งผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัวเพื่อนำ ไปยื่น ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน ซึ่งจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียน รวมถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและบุตรพร้อมลงลายมือชื่อ ในกรณีที่คู่สมรสและบุตรไม่ได้เดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยงานรับลงทะเบียน

2.กรณีที่ผู้ลงทะเบียนสะดวกลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ผู้ลงทะเบียน จะต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนทั้งผู้ลงทะเบียนและสมาชิกในครอบครัว เพื่อนำไปยื่น ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน พร้อมบัตรประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียน รวมถึงสำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสและบุตรพร้อมลงลายมือชื่อในกรณีที่คู่สมรสและบุตรไม่ได้เดินทางมา 3.กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาลงทะเบียนแทนได้ ทั้งนี้แบบฟอร์มการลงทะเบียนและหนังสือมอบอำนาจสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของโครงการฯ

สำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อลดภาระค่าของชีพประชาชนผู้มีรายได้น้อย เช่น ค่าซื้อสินค้า 200 – 300 บาท ,ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 500 บาท ,ส่วนลดแก๊สหุงต้ม 45 บาท (ต่อรอบ 3 เดือน) กรณีกลุ่มเปราะบางจะได้ส่วนลด 100 บาท (ต่อรอบ 3 เดือน) ,เงินช่วยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครอบครัว (ตามที่จ่ายจริง) ,เงินช่วยค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครอบครัว (ตามที่จ่ายจริง) ,เงินพิเศษผู้พิการ 200 บาท ,ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอย ร้านค้าขนาดเล็กจะได้ส่วนลดก๊าซหุงต้มพีที (ปตท.) 100 บาท ที่ร้านจำหน่ายที่ร่วมรายการ ,เงินพิเศษผู้สูงอายุ 50 ถึง 100 บาทขึ้นอยู่กับเกณฑ์รายได้

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 45 วัน จำนวน 32,000 คน เข้ามาช่วยปฏิบัติงานรับลงทะเบียน โดยจะทำหน้าที่อำนวยความสะดวก และบันทึกข้อมูลการลงทะเบียน มีรายได้ระดับปริญญาตรี ได้รับเดือนละ 15,000 บาท ระดับปวส.รับเดือนละ 11,500 บาท และระดับปวช.เดือนละ 9,690 บาท

นอกจากนี้ ยังเตรียมพนักงานแบ่งเป็น พนักงานธ.ก.ส.กว่า 10,000 คน กระจายอยู่ในสาขาธ.ก.ส.ต่างๆ กว่า 1,000 แห่ง และออมสิน เตรียมพนักงานกว่า 8,200 คน รวม 1,076 หน่วย แบ่งเป็นสาขาธนาคาร 1,054 สาขา และหน่วยให้บริการ 22 จุด เพื่อเตรียมช่วยบันทึกข้อมูลของผู้ลงทะเบียน และยังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกบูธบริการนอกสถานที่เพื่อให้บริการตามตำบลที่รับมอบหมายในการช่วยเหลือคนที่ห่างไกล คนป่วย คนชรา และคนที่ด้อยโอกาสให้เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับกรมบัญชีกลางได้ประสานกับหน่วยงานรับลงทะเบียน ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเมืองพัทยา เพื่อเตรียมพร้อมรับลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว


 

คำที่เกี่ยวข้อง : #บัตรคนจน  ติดตาม CK News Fans PageMOST POPULAR

©2018 CK News. All rights reserved.