ราชกิจจาฯ ประกาศกรมศิลปากร ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน"ทำเนียบรัฐบาล"เป็นพื้นที่โบราณสถาน52ไร่1 งาน93ตารางวา


26 ม.ค. 2566, 11:18

ราชกิจจาฯ ประกาศกรมศิลปากร ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน"ทำเนียบรัฐบาล"เป็นพื้นที่โบราณสถาน52ไร่1 งาน93ตารางวา
วันที่ 26 มกราคม.2566  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 

กรมศิลปากรจึงประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พื้นที่โบราณสถาน ประมาณ ๕๒ ไร่ ๑ งาน ๙๓ ตารางวา รายละเอียดดังปรากฏตามแผนผังแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

พนมบุตร จันทรโชติ
อธิบดีกรมศิลปากร

คำที่เกี่ยวข้อง : #ราชกิจจาฯ  ติดตาม CK News Fans PageMOST POPULAR

©2018 CK News. All rights reserved.