สิงห์บุรีการแถลงข่าว “งานการจัดงานมหกรรมอาหารฮาลาลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๑”


9 มี.ค. 2566, 13:41

สิงห์บุรีการแถลงข่าว “งานการจัดงานมหกรรมอาหารฮาลาลเพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๑”
มัสยิด ยามิอุซซุนนะฮ์ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมงาน “มหกรรมอาหารฮาลาลเพื่อการศึกษาสิงห์บุรี ครั้งที่
๑” เพื่อหารายได้บ ารุงการศึกษาด้านศาสนา ณ. มัสยิดยามิอุซซุนนะฮ์ ใกล้สี่แยกวีรชน ต าบลต้นโพธ์ อ าเภอ
เมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีในวันเสาร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นี้ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. ในงาน
พบกับ การออกร้านจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ทั้งปรุงสุกพร้อมทาน และร้านของฝากชื่อดัง กว่า
๓๐ ร้าน ชมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน การทดสอบท่องจ าอัลกุรอ่าน การทดสอบอาซาน การ
ประกวดสุนทรพจน์และการบรรยายศาสนธรรมอิสลามโดยผู้ทรงคุณวุฒิเวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีเปิดงานและ
มอบรางวัล โดย นาย สุพจน์ ยศสิงห์ค า ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

ครั้งแรก ของสิงห์บุรี ที่ท่านจะได้สัมผัส วัฒนธรรมประเพณี และวิถีแห่งอิสลามอย่างใกล้ชิด ชม
ชิม และช้อป อาหารและของฝากขึ้นชื่อที่ฮาลาล จากทั่วประเทศ วันเดียวเท่านั้น วันเสาร์ที่ ๑๑ มีนาคม
๒๕๖๖ นี้ ๐๙.๐๐ น. ถึง ๒๑.๐๐ น. วันเดียวเท่านั้น ณ มัสยิดยามิอุซซุนนะฮ์ ใกล้สี่แยกวีรชน ต าบลต้นโพธ์
อ าเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี อีหม่าม กาเซ็ม ศุขพงษ์ และคณะกรรมการมัสยิด ร่วมกันจัดงาน
 

คำที่เกี่ยวข้อง : #มัสยิด ยามิอุซซุนนะฮ์  

©2018 CK News. All rights reserved.