โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง"สุริยา”นั่ง อธิบดี DSI “ไตรยฤทธิ์”เป็น ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์


10 มี.ค. 2566, 12:42

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง"สุริยา”นั่ง อธิบดี DSI “ไตรยฤทธิ์”เป็น ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์




วันที่ 10 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงยุติธรรม พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. "นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์" พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

๒. "พันตำรวจตรีสุริยา สิงหกมล" พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี





คำที่เกี่ยวข้อง : #ราชกิจจา  









©2018 CK News. All rights reserved.