นายกฯ สนับสนุนข้อเสนอ แผนแม่บทโครงการเสนอชื่อ"ครูบาเจ้าศรีวิชัย"เป็นบุคคลสำคัญของโลก


18 มี.ค. 2566, 12:17

นายกฯ สนับสนุนข้อเสนอ แผนแม่บทโครงการเสนอชื่อ"ครูบาเจ้าศรีวิชัย"เป็นบุคคลสำคัญของโลก
ผู้สื่อข่าวรายว่าวันที่ 17 มีนาคม 2566 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับฟังข้อเสนอการสนับสนุนแผนแม่บทโครงการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก กลุ่ม 10 จังหวัดภาคเหนือ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จ.เชียงใหม่

ภายหลังรับฟังบรรยายสรุปฯ นายกฯ กล่าวมอบนโยบายตอนหนึ่งว่า รัฐบาลพร้อมสนับสนุน โครงการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลก พร้อมกล่าวชื่นชมว่าเป็นโครงการที่ดี เพื่อยกย่องเชิดชูบุคคลสำคัญของประเทศไทย ซึ่งครูบาศรีวิชัยเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งที่เป็นที่เคารพบูชาอย่างยิ่งของพุทธศาสนิกชนชาวล้านนา เป็นแบบอย่างในการมีอุดมคติที่มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวในการปฏิบัติตามพระธรรมไทยทั่วประเทศ และเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณในการอุทิศตนเพื่อบำรุงพระธรรมวินัยโดยได้นำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างในการเสียสละ อดทนอดกลั้น บำรุงพระพุทธศาสนา ทำให้พุทธศาสนิกชนที่เดินทางตามแนวทางการปฏิบัติของท่าน มีความสามัคคีในหมู่คณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม เอื้ออาทรต่อกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติ แม้เกิดปัญหาก็จะแก้ไขปัญหาด้วยขันติธรรมและปัญญา

พร้อมมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการ และให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพหลักจัดทำแผนและรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครอบคลุมและชัดเจน และเตรียมพร้อมการนำเสนอต่อการพิจารณา

คำที่เกี่ยวข้อง : #นายกรัฐมนตรี  

©2018 CK News. All rights reserved.