"ในหลวง-พระราชินี"เสด็จในการพระราชพิธีพืชมงคล พุทธศักราช 2566


16 พ.ค. 2566, 20:20

"ในหลวง-พระราชินี"เสด็จในการพระราชพิธีพืชมงคล พุทธศักราช 2566
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 2566 เวลา  17.33 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคล พุทธศักราช 2566 ณ  พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  พระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง  แล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์  และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย  จากนั้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา  และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี   ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลา  ทรงกราบ  ทรงศีล  พระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายศีล  จบแล้ว  เสด็จพระราชดำเนินไปยังธรรมาสน์ศิลา  ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์  รัชกาลที่ 9  พระคันธารราษฎร์องค์ใหญ่ รัชกาลที่ 10 พระคันธารราษฎร์จีนนั่ง รัชกาลที่ 10 พระคันธารราษฎร์จีนยืน รัชกาลที่ 10 พระคันธารราษฎร์บันได รัชกาลที่ 10 พระคันธารราษฎร์รวงข้าว รัชกาลที่ 10 พระบัวเข็ม  พระพลเทพ  พระโคศุภราช  และทรงประพรมพืชต่าง ๆ  ทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค์  

จากนั้น  ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระคันธารราษฎร์  ทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักร  พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ  ประธานพระครูพราหมณ์  อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคล  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว  ทรงหลั่งน้ำสังข์   ทรงเจิม  และพระราชทานพระธำมรงค์กับพระแสงปฏักแก่  นายประยูร  อินสกุล  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา ทรงหลั่งน้ำสังข์  ทรงเจิม  ผู้เป็นเทพีในการแรกนาขวัญ  

เสร็จแล้ว  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์  ทรงหลั่งทักษิโณทก  พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา  ถวายอดิเรก  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ  แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ  ประทับรถยนต์พระที่นั่ง  เสด็จพระราชดำเนินกลับ เนื่องในวันพืชมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๖ นี้  กรมการข้าว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่ทรงปลูก ทั้งหมด 6 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 พันธุ์ข้าว กข 43 พันธุ์ข้าว กข 85 พันธุ์ข้าว กข 87 และพันธุ์ข้าว กข 6   จำนวน 2,244 กิโลกรัม  เข้าในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ   ณ  พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  เพื่อทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ ให้ปลอดจากโรค และเจริญงอกงาม สมบูรณ์  เพื่อนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับเพาะปลูกในปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ และพระราชทานแก่พสกนิกรและชาวนาทั่วประเทศ นำไปเป็นมิ่งขวัญและความเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตนตามประเพณีนิยม  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป

คำที่เกี่ยวข้อง : #ในหลวง-พระราชินี  

©2018 CK News. All rights reserved.