ธนาคารที่ดิน “ปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น สู่ความมั่นคงและยั่งยืน” น้อมถวายความจงรักภักดี


10 ก.ค. 2567, 07:09

ธนาคารที่ดิน “ปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น สู่ความมั่นคงและยั่งยืน” น้อมถวายความจงรักภักดี
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น สู่ความมั่นคงและยั่งยืน” น้อมถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 
 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เป็นประธานในกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ ๑ ล้านต้น สู่ความมั่นคง และยั่งยืน” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567
 
กิจกรรมดังกล่าว สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ร่วมกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร เครือข่ายภาคประชาชน และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ปลูกต้นไม้ในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนโยนกนคร ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย จำนวน 10,000 ต้น โดยปลูกพร้อมกันกับวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ดำเนินโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ทั้ง 12 พื้นที่ 8 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดตาก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดเพชรบุรี 
 
สำหรับกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น สู่ความมั่นคง และยั่งยืน” นอกจากเป็นการน้อมถวายความจงรักภักดีแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกชุมชนช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีของชุมชน สามารถพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติในชุมชน เสริมสร้างความสามัคคีร่วมกันในชุมชน พัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชน สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตามมาตรา 7 และมาตรา 8 กำหนดให้สถาบันฯ ดำเนินการเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน และมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม และจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน 
 
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินของรัฐ และดำเนินการให้ได้มาซึ่งที่ดินของเอกชน ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า เพื่อให้เกษตรกร และผู้ยากจนได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง 
 
รวมทั้งสนับสนุนทางการเงินแก่การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดินร่วมกัน ทั้งที่ดินทำกินและที่ดินสำหรับการอยู่อาศัยในรูปแบบโฉนดชุมชน
 
นอกจากพื้นที่ดำเนินโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ทั้ง 12 พื้นที่ แล้วนั้น ในปี 2567 สถาบันฯ มีโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน 4 พื้นที่ ประกอบด้วย 
 
1) สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนป่าซาง จำกัด บ้านไร่ดง หมู่ที่ 3 (บ้านใหม่ป่าฝาง หมู่ที่ 15) ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

2) สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านแพะใต้ จำกัด บ้านแพะใต้ หมู่ที่ 7 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน
 
3) สหกรณ์การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านท่ากอม่วง จำกัด บ้านท่ากอม่วง ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 
 
4) สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน อ.สันทราย บ้านโป่ง หมู่ที่ 2 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่


 

คำที่เกี่ยวข้อง : #ธนาคารที่ดิน  

©2018 CK News. All rights reserved.